FORMULÁR NA ODSTÚPENIE

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

s internetovým obchodom www.farbymodra.sk

PREDÁVAJÚCI:

O.P.O. Expres Modra, s.r.o.

Dolné Otrokovce 168

920 61

SPOTREBITEĽ (kupujúci): *

Meno a priezvisko: .........................................................

Ulica a číslo: ................................................................

PSČ a mesto: ................................................................

Telefón: ......................................................................

E-mail: ........................................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru / počet / jednotková cena: *

1. ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

3. ............................................................................................................

4. ............................................................................................................

5. ............................................................................................................

Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar: * .................................... €

a vrátenie nákladov na dopravu: * .............................................. €

SPOLU: * ..................................... €

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *

□ prevodom na účet (číslo účtu/kód banky alebo IBAN): ..................................................................

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

- Dátum objednania tovaru: ................................

- Číslo objednávky: * .......................................

- Číslo faktúry/ zo dňa: .....................................

- Dátum prevzatia tovaru: * ....................... prostredníctvom dopravcu: ..............................

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie

nedostatkov):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:

a/ vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy

b/ tovar, ktorý vraciam

c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe
d/ príslušenstvo k tovaru
e/ .................................
f/ .................................

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ VRATIŤ MI PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE DODANÝ TOVAR VRATENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU

Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite Obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na našom e-shope.

- položky označené * sú povinné

- hodiace sa zaškrtnite

- nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára

- tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený

- tovar vráťte nepoškodený a kompletný vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji

Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Dátum: * ........................

....................................

Podpis spotrebiteľa